วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

กทม.แจกทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนัก การศึกษา กรุงเทพมหานคร จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป

เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้วิจัยจะต้องทำการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ทุนที่มอบให้

จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๒๕,๐๐๐.- บาท

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้จากเว็บไซต์ www.Bangkokeducation.in.th หรือ www.bammedia.in.th

ผู้ประสงค์จะขอรับทุน

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่กลุ่มงานวิจัยพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ

Comments are closed.