วันเสาร์ , 16 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน 6ทุน

เชื้อเพลิงธรรมชาติ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมและธรณีวิทยา
ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด็์ ให้แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
จำนวน 6 ทุน ดังนี้

1.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียม ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

2.ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านธรณีวิทยา ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน

ข้อผูกพันในการรับทุน

ผู้ที่ได้รับทุนเมื่อจบการศึกษาแล้วต้องมาปฎิบัติงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือหน่วยงานที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกำหนด ระยะเวลา 2เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

และถ้าผู้ที่ได้รับทุนไม่มาปฎิบัติงานตามสัญญาที่ทำไว้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นอกจากที่จะต้องชดใช้เงินคืนทั้งหมดแล้ว ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนเป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2556
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.