วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

“กระทรวงศึกษาธิการ” ไฟเขียว บรรจุกีฬา “ฟุตซอล” เป็นวิชาเลือก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการบริหารอัตรากำลังคนภาครัฐ ปีงบประมาณ 2556 เพื่อปรับอัตรากำลังพลภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ฉะนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำกรอบอัตรากำลังคน เพื่อมาเสนอที่ประชุมนัดต่อไป โดยจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ากำลังพลที่เข้ามาจะต้องสนองยุทธศาสตร์ประเทศ และยุทธศาสตร์การ เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร ทั้งนี้ ปัจจุบันมีข้าราชการทั้งหมด 2.72 ล้านคน ขณะที่ข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่ามี 3 หน่วยงานที่มีความต้องการกำลังพลภาครัฐมากที่สุด คือ อัตราครู 33,000 คน บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข 31,436 คน อัตราตำรวจ 25,000 คน

นายชัยพฤกษ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปัจจุบันมีครูอยู่ทั้งหมด 16,000 คน รับผิดชอบนักเรียนจำนวน 900,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องจ้างครูเพิ่มอีก 8,000 คน เพื่อปรับสัดส่วนครูต่อนักเรียน ให้อยู่ที่ 30:1 คน จากปัจจุบันอยู่ที่ 43:1 คน ซึ่งจำนวนความต้องการครูของ สอศ. เท่ากับจำนวนครูอัตราจ้างที่ทางวิทยาลัยจ้างอยู่ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสัดส่วนนักเรียนสายสามัญ กับสายอาชีพอยู่ที่ 62:38 แต่ถ้ารัฐบาลต้องการเพิ่มจำนวนนักเรียนสายอาชีพต่อสายสามัญเป็น 50:50 จะต้องเพิ่มจำนวนครูประมาณ 36,000 คน

“ในระบบมีข้าราชการที่มีอายุอยู่ในช่วง 57 ปีจำนวนมาก เท่ากับว่าในอีก 3 ปีจะมีข้าราชการระดับสูงเกษียณจำนวนมาก จะเป็นสาเหตุให้หน่วยงานราชการต่างๆ ขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งปัญหานี้เกิดจากนโยบายรัฐบาลไปจำกัดจำนวนข้าราชการใน 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นที่ประชุมมอบหมายให้นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องดังกล่าว ไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาในการประชุม วันที่ 15 มกราคม 2556” นายชัยพฤกษ์กล่าว

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

Comments are closed.