วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

กำหนดการ รับตรง ม.ราชภัฏจันทรเกษม 2556

กำหนดการรับนักศึกษา ปี การศึกษา 2556

ประเภทเรียนดี (ครั้งที่ 1) 
รับสมัคร         วันพุธที่ 14 พ.ย. 55 – วันพุธที่ 19 ธ.ค.55
ภาคในเวลาราชการ(รับตรง) ครั้งที่ 1 
รับสมัครตั้งแต่ วันพุธที่ 14 พ.ย. 55 – วันพุธที่ 19 ธ.ค.55
ภาคในเวลาราชการ(รับตรง) ครั้งที่ 2
รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 ก.พ.56 – วันพุธที่ 1 พ.ค.56
สอบวัดพื้นฐานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วันเสาร์ที่ 1 มิ.ย.56
     เวลา   9.00 – 12.00   –  สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
     เวลา 13.00 – 16.00   –  สอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย
(รำยละเอียดเพิ่มเติมทำง Internet  www.chandra.ac.th  หรือ reg.chandra.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :

Comments are closed.