วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 56 รอบ 2

วันนี้ เราขออัพเดทกำหนดการรับตรงของคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยการสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีผู้สอบคัดเลือกและมารายงานตัวสอบสัมภาษณ์ได้ไม่ครบตามจำนวนรับ ที่กำหนดไว้ ทางคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้เปิดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยการสอบรับตรง ครั้งที่ 2 เพื่อรับนักศึกษาในสาขาที่ขาดไปให้ได้ครบตามจำนานที่กำหนดไว้

         โดยมีสาขาที่เปิดรับสมัคร ทั้งหมด 5 สาขา ดังนี้

             สาขาวิชาการออกแบบภายใน             จำนวน 4 คน
             สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์         จำนวน 8 คน
             สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา              จำนวน 2 คน
             สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา             จำนวน 5 คน
             สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ      จำนวน 7 คน

  คุณสมบัติเฉพาะ

             เป็น ผู้ที่มีคณะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 (โครงการปกติ) ผ่านตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือกแต่ละสาขาวิชาที่สมัครคัดเลือก
 เป็น ผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2556 (โครงการปกติ) ครั้งที่ 1 เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาคณะมัณฑนะศิลป์ในสาขาวิชาที่ได้รับการ คัดเลือกฯ ก่อนวันยื่นใบสมัครคัดเลือก
  วันที่เปิดรับสมัคร 
           ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2555 –  15 มกราคม 2556 นี้
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
ผลการคัดเลือกแจ้งให้ผู้เข้าสอบทราบทางเว็บไซต์ http://www.decentrance.su.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2556

  การสอบสัมภาษณ์และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
คณะฯ กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์และส่งใบตรวจร่างกาย ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

Comments are closed.