วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

คณะศิลปศาสตร์ ลาดกระบัง เปิดรับสมัคร อาจารย์ ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

la

กรุงเทพฯ – คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณสมบัติ สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการพัฒนาสังคม ประชากรและการพัฒนาศาสตร์ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม การบริหารการพัฒนา การจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือการพัฒนาชนบท และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี อาทิ Toefl (Paper Based) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน Toefl (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน Toefl (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือ ผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือผลสอบ CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน

ผู้สนใจ สามารถยื่นเอกสาร สำเนาใบปริญญาบัตร (พร้อมฉบับจริง) สำเนาใบรายงานผลการศึกษาเป็นรายวิชา (พร้อมฉบับจริง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ่ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน) หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยนำเอกสารทางทหาร สด.ค หรือ สด. 43 มาแสดงในวันสมัครด้วย
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ ห้อง ค.239 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพิเศษจอมไตร ตึกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 02-329-8445
###

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559 แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางภาษาของประเทศไทย

Comments are closed.