วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ รับนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (ภาคพิเศษ) MAE รุ่นที่ 18 และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ) MAB รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2556
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

www.grad.eco.ku.ac.th

และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

หรือติดต่อโทรศัพท์ 0-2942-8524-5,0-2562-2332-3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อบรมหลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ รุ่นที่ 4
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหารสัตว์ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องบรรยาย 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการย่อย การดูดซึม โภชนา การประเมินคุณค่าของวัตถุดิบอาหารสัตว์ สามารถคำนวณสูตรอาหารสัตว์ และประยุกต์ความรู้ทางโภชนศาสตร์ในการประกอบสูตรอาหารได้
ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิชญา แซ่อึ้ง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โทร.081-919-6606 E-mail: agranp@hotmail.com
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจี
สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 17 มีนาคม 2555 โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ ภาษาจีนพื้นฐานระดับ 1 ,ภาษาจีนพื้นฐานระดับ 2 – 13 (ระดับกลาง) ,ภาษาจีนสนทนาระดับ 1 – 4 , สนทนาภาษาจีนผ่านภาพยนตร์ ,การติวสอบ HSK ทุกหลักสูตรใช้เวลาอบรม 30 ชั่วโมง และสอบ 1 ชั่วโมง
ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2556

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-5566 ต่อ 2202 หรือที่ www.confucius.human.ku.ac.th

Comments are closed.