วันเสาร์ , 20 กรกฎาคม 2019
Breaking News

คุรุสภาจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วม ประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญ แสดงออก และถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าของครู ระลึกถึงพระคุณครู เชิดชูเกียรติคุณครูและวิชาชีพครูผ่านการวาดภาพ หัวข้อในการประกวดวาดภาพวันครู พ.ศ. 2556 คือ พระแม่แห่งแผ่นดิน “ผู้ทรงเป็นครู” โดยประกวดวาดภาพในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

การประกวด “วาดภาพวันครู” ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้ดินสอสี สีชอล์กน้ำมัน 2. นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) สมัครเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ 4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) สมัครเข้าประกวดเป็นทีม ๆ ละ 2 คน โดยใช้สีโปสเตอร์ หรือสีน้ำ

รางวัลที่ได้รับในระดับระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท

นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดวาดภาพ สมัครได้ที่สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองว่า “สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ” สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โดยวงเล็บไว้ที่มุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ” โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทาง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทรศัพท์หมายเลข 0 2280 0048, 0 2281 4843, 0 2282 1309, 0 2282 3153 และ 0 2280 4334-8 ต่อ 508, 523, 586, 636 และ 671 หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร และหนังสือรับรอง ได้ที่ www.ksp.or.th

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่นี่
http://www.ksp.or.th/ksp2009/upload/informationnews/files/3001-5133.pdf

Comments are closed.