วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

จี้รัฐยกครอบครัว “วาระชาติ” สกัดปัญหาเด็กพุ่ง

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษาสถาบันรามจิตติ ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการวิเคราะห์สภาวการณ์และ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือไชลด์วอทช์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงผลการวิจัยติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในรอบปี 2555 พบว่า ในภาพรวมสภาวการณ์เด็กไทยหลายเรื่องดี แต่ข้อมูลยังชี้ว่ามีเด็กกว่า 1 ใน 3 ที่ยังขาดทักษะชีวิตทั้งจากครอบครัว โรงเรียนและชุมชน อยากเห็นทุกฝ่ายสอนทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กตั้งแต่เล็กอย่าง จริงจัง นอกจากนี้ตนยังอยากเสนอให้รัฐบาลชูวาระครอบครัวเป็นวาระแห่งชาติอย่างจริง จังต่อเนื่องทุกรัฐบาล เนื่องจากสภาพครอบครัวที่เปลี่ยนไปมาก โดยมีครอบครัวกว่า 7 ล้านครอบครัว ที่เป็น ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือปู่ย่าตายายเลี้ยง ซึ่งจากการสำรวจพบว่าเป็นปัจจัยอธิบายสภาวการณ์และปัญหาเด็กนานาประการ

นาง ทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก กล่าวว่า ปี 2556 เทคโนโลยีและการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทมาก หากเด็กไม่เตรียมตัวอาจกลายเป็นวิกฤติไม่ใช่โอกาส.

Comments are closed.