วันอังคาร , 21 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ชงครม.บรรจุครูสอนภาษาตปท. 600 อัตรา

กระทรวงศึกษาเสนอครม.บรรจุครูสอนภาษาตปท. 600 อัตราวันที่ 25 ธ.ค.นี้

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมครม.วันที่ 25 ธค.นี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เรื่อง โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน ให้ครม.พิจารณาทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ รายงานว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ สำคัญ ๆ โดยเฉพาะภาษาของประเทศคู่ค้า ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย เวียดนาม เขมร พม่า และภาษาบาฮาซามาเลย์/อินโดนีเซีย เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาต่างประเทศและขีดความสามารถในการแข่งขันของคน ไทย อันเป็นการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งสู่ประชาคมโลก และประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล

แต่ปัญหาใหญ่ที่ประสบตลอดมาคือ ขาดแคลนครูผู้สอนที่มีคุณภาพ โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนโดยอาศัยครูไม่ตรงวุฒิ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดอบรมความรู้ด้านภาษาและการสอนอย่างต่อเนื่องให้ครูไม่ตรงวุฒิเหล่านี้ โดยร่วมมือกับองค์กรเจ้าของภาษา พร้อมทั้งจัดหาครูอาสาสมัครที่เป็นเจ้าของภาษามาร่วมสอนด้วย แต่วิธีการดังกล่าวแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง เพราะครูไม่ตรงวุฒิบางส่วนไม่สามารถสอนได้อย่างลึกซึ้งเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับความต้องการและความจำเป็นด้านคุณภาพและปริมาณเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในปัจจุบันการบรรจุครูรุ่นใหม่ในสาขาภาษาต่างประเทศที่สองทำได้ยากขึ้น เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตวุฒิครูในสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ เยอรมันมีน้อยมาก รวมทั้งไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดผลิตบัณฑิตวุฒิครูสาขาวิชาภาษาเกาหลี สเปน รัสเซีย และภาษาประเทศอาเซียน บัณฑิตวิชาเอกภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นวุฒิศิลปศาสตร์ ไม่สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ หากไม่ศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และตั้งแต่คุรุสภาประกาศยกเลิกการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ทำให้การจัดหาครูสอนภาษาต่างประเทศในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเหล่านี้ยากขึ้น มากกว่า หรือแทบไม่มีทางเป็นไปได้

และเมื่อปี พ.ศ. 2550 – 2552 สพฐ. ได้แก้ปัญหาอันนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนศึกษาด้านการสอนภาษาจีนแก่บัณฑิตจบใหม่ในสาขาวิชาเอกภาษาจีน เพื่อพัฒนาเป็นครูที่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิในวิชาชีพตามมาตรฐานของคุรุสภา จำนวน 300 คน และบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 300 โรงทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยอัตราเกษียณ ในช่วงเวลา 3 ปี มาตรการดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยครู ที่มีคุณภาพ

ดังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงเสนอให้ให้ครม.เห็นในหลักการโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่ สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และขอให้ครม.อนุมัติ การบรรจุข้าราชการครูผู้รับทุนจำนวน 600 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 ทางเลือกให้ครม.ตัดสินใจคือ 1.อนุมัติอัตราข้าราชการครูเพื่อบรรจุผู้รับทุนตามโครงการ จำนวน 600 อัตรา นั้น ให้ ศธ. ใช้วิธีการบริหารจัดการจากอัตราว่างที่มีอยู่ก่อน หากไม่เพียงพอก็ให้เสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อพิจารณาจัดสรรจากอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างลงจาก การเกษียณอายุราชการในแต่ละปีต่อไป ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบสำนักงานคณะกรรมการพลเรือน (กพ.)ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 หรือ 2.อนุมัติอัตราข้าราชการครูเพื่อบรรจุผู้รับทุนจำนวน 600 อัตรา ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2561 โดยเฉลี่ย 150 ทุนต่อปี ทั้งนี้ จำนวนทุนต่อปีอาจปรับเพิ่ม – ลด ไม่เกินร้อยละ 5 ตามสถานการณ์ที่จำเป็น

 

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com

Comments are closed.