วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

ชวนครูแนะแนวสัมมนา“การแนะแนว

ชวนครูแนะแนวสัมมนา“การแนะแนวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21”

 

สมาคม แนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) ขอเชิญครูและบุคลากรแนะแนว เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” ในวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.กมล รอดคล้าย นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (สนนท.) กล่าวว่า การจัดสัมมาประจำปี 2555 ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การแนะแนวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” เนื่อง จากทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของครูและบุคลากรแนะแนวที่จะต้องปรับตัวให้ทันกลับ การเปลี่ยนแปลงในสังคมและเป็นไปตามแผนการพัฒนาประเทศชาติ

ภายในงานนอกจากจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อดังกล่าวแล้ว ยังมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแด่ ครู บุคลากรแนะแนว และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น รวมทั้งงานเลี้ยงมุทิตาคารวะปูชนียบุคคลในวิชาชีพแนะแนว สำหรับการจัดงานครั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การแนะแนวยุคใหม่กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตวรรษที่ 21” และยังได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับจัดสัมมนาและกิจกรรมอีกด้วย

“นอกจากนี้ กิจกรรมในงานยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูและบุคลากรแนะแนวได้เข้า ร่วมอบรมตามหัวข้อที่สนใจ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยตามหัวข้อคือ กลุ่มที่ 1 เรื่องกลยุทธ์การทำงานแนะแนวให้ประสบความสำเร็จ กลุ่มที่ 2 เรื่องเทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อนำพานักเรียนออกจากความทุกข์ กลุ่มที่ 3 แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับครูแนะแนว และกลุ่มที่ 4 ธรรมะเพื่อความเบิกบานในการทำงาน แนะแนวท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมให้ความรู้” นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนการประชุม ดังนี้

1. สำหรับสมาชิกสมาคมฯ กรณีพักค้างคืน ราคา 1700 บาท / กรณีไป-กลับ ราคา 1000 บาท

2. สำหรับบุคคลทั่วไป กรณีพักค้างคืน ราคา 1900 บาท / กรณีไป-กลับ ราคา 1200 บาท ราคานี้รวม เอกสารการประชุมสัมมนาครบทุกกลุ่ม / อาหารกลางวัน 2 มื้อ/ อาหารเย็น 1 มื้อ/ อาหารว่าง 3 มื้อ และที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม โรงแรม รามา การ์เด้นส์ ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ (หากท่านประสงค์จะพักคนเดียว ค่าห้องพัก คืนละ 1500 บาท โปรดแจ้งทางสมาคมฯ) บริการรถรับส่งจากโรงแรมมายังมหาวิทยาลัยรังสิต

*รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Comments are closed.