วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ดอยตุงโมเดล…มหา’ลัยชีวิต สร้างผลิตภัณฑ์สู่ตลาดอินเตอร์

สภาพ วิถีชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงรายในอดีตค่อนข้างยากจนแร้นแค้น ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงตนเองได้ สมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น ที่นอกจากมุ่งเน้นนำผืนป่ากลับคืนสู่ดอยฯ มุ่งฟื้นฟูทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ควบคู่กันไปแล้ว ยังทำให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถเลี้ยงตนเองได้

คุณ หญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการบริหาร โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เปิดเผยว่า…โครงการดอยตุงคือองค์ความรู้อันมีคุณค่ามหาศาล ซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้นำมาเป็นต้นแบบในการสร้างหลักสูตร “มหาวิทยาลัยที่มีชีวิต” หรือ “ดอยตุงโมเดล” ที่นำกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเข้าไปสัมผัสกับชีวิตจริง โดยมีปราชญ์ในท้องถิ่นเป็นผู้อบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด

โดยผลิต ชิ้นงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ กระทั่งสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติดประกอบด้วยธุรกิจ การท่องเที่ยว อาหาร รวมทั้งหัตถกรรม  การผลิตเซรามิก และ การเกษตร ภายใต้ แบรนด์ Doi Tung ที่มีทั้งแมกคาเดเมียเม็ดอวบโต กาแฟที่ต้องมีขั้นตอนการเก็บอย่างดี ใช้วิธีตากแดดให้แห้ง มีการตรวจสอบเรื่องของเชื้อรา เชื้อทอกซินต่างๆ เพื่อให้แบรนด์ดอยตุงที่แม้ตลาดจะเล็ก แต่คุณภาพต้องคับแก้ว

ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาในรูปแบบต่างๆ.

…อย่างกระดาษ สา  ที่มูลนิธิส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก พร้อมกับตั้งโรงงานและนำวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาสอนเทคนิคการแปรรูป นั้น ต่อมาในช่วงหลังๆความต้องการของตลาดมีค่อนข้างมาก จึงต้องสั่งวัตถุดิบ (สา) มาจากประเทศลาว และจากในจังหวัดเลย ในราคา กก.ละ 35 บาท สามารถแปรรูปได้ 6 แผ่น แล้วส่งขายในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง และบางส่วนจำหน่ายไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรูปแบบมีทั้งยกแผ่น แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาทิ สมุด กรอบรูป ถุง กล่องของขวัญ โคมไฟ ฯลฯ

นาง พิมพาพรรณ ชาญศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป.) เผยว่า เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่องของการให้ชาวนา เกษตรกร ใช้เวลาว่างและมีรายได้จากงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน มาประดิษฐ์สรรค์สร้างเกิดเป็นชิ้นงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเป็นการส่งเสริมให้ผลงานเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าสู่ตลาด ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) และผู้ประกอบการมีเครือข่ายการค้าที่ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ที่ ศ.ศ.ป.ส่งเสริม แบ่งเป็น 4 รายการ คือ สิ่งทอ จักสาน เครื่องปั้นดินเผา และ เครื่องโลหะเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งเราจะทำหน้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์เด่นๆในแต่ละพื้นที่เพื่อเข้าไปพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถทำตลาดได้ทั้งภายในและต่าง ประเทศ สิ่งเหล่านี้นอกจากทำให้ชาวบ้านชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านเป็น ที่นิยมแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

 

…เหมือนเช่นที่ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Doi Tung ซึ่งผลิตจากดอย แล้วสามารถก้าวสู่ดาวโกอินเตอร์ไปแล้วหลายชิ้นงาน..

 

Comments are closed.