วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ถกคู่มือกฎหมายแท็บเล็ต

น.ส.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำองค์ความรู้ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก และสถานศึกษานิติบุคคล เพื่อจัดทำเป็นคู่มือองค์ความรู้ประกอบการปฏิบัติงานสำหรับสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยสกศ. ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพิจารณาคู่มือองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 3 เรื่อง

ได้แก่ 1.การใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน 2.การมอบอำนาจ และการส่งเสริมการกระจายความรับผิดชอบเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก และ 3.การบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล และวิธีการดำเนินการระบบสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของสถานศึกษา

เลขาธิการสกศ. กล่าวต่อว่า สกศ.ต้องการผลักดันให้สามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทั้งใหญ่ กลาง และเล็ก หลังจากนี้ สกศ. มีแผนการที่จะจัดประชุมการพัฒนากรอบ และทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ (พ.ศ.2555-2558) ใน 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และระดมความคิดเห็นเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

ที่มา-ข่าวสด

Comments are closed.