วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

ทุนการศึกษาของรัฐบาลรัสเซีย 20 ทุน สำหรับนักศึกษาไทย

ทุนรัสเซีย

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556/2557 ให้แก่ประเทศไทย ดังมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ประเภททุนการศึกษา
รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียจัดสรรทุนการศึกษาในรัสเซียให้แก่ประเทศไทย รวม ๒๐ ทุน โดยเป็นทุนในระดับปริญญาตรี ระดับผู้เชี่ยวชาญ (สูงกว่าระดับปริญญาตรี แต่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท) และระดับปริญญาโท จำนวน ๑๘ ทุน (ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงสาขาแพทย์ด้วย) และระดับปริญญาเอก จำนวน ๒ ทุน
๒. ค่าครองชีพในระหว่างการรับทุนการศึกษา
รัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียสนับสนุนค่าครองชีพประจำเดือนและค่าหอพักให้ผู้รับทุน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ทราบเป็นการภายในว่าค่าครองชีพดังกล่าว คือ เดือนละประมาณ ๑,๕๐๐ รูเบิล หรือประมาณ ๑,๕๐๐ บาท และจัดห้องพักให้นักศึกษาต่างชาติอยู่ร่วมกัน ๓-๔ คนต่อห้อง
๓. ภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับทุน
๓.๑ ค่าประกันสุขภาพ ปีละประมาณ ๒๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ
๓.๒ ค่าเดินทางจากประเทศไทยไปยังมหาวิทยาลัยในรัสเซีย
๓.๓ เดินทางถึงรัสเซียไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน ก่อนที่วีซ่าเข้ารัสเซียจะหมดอายุ
๓.๔ เตรียมหลักฐานการประกันเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยเอง
ในกรณีที่นักศึกษาต่างชาติสำเร็จการศึกษา หรือมีการละเมิดกฎหมายแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ตลอดจนมีเหตุให้ต้องระงับการศึกษาด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ หรือการเสียชีวิต
๔. รายละเอียดอื่นๆ
๔.๑ มหาวิทยาลัยของรัสเซียหลายแห่งมีอำนาจในการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติที่จะศึกษา ที่รัสเซีย โดยฝ่ายรัสเซียจะส่งรายชื่อมหาวิทยาลัยเหล่านี้ให้กระทรวงการต่างประเทศต่อไป
๔.๒ ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.russia.edu.ru/enter/2013 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐ รัสเซีย ได้แก่ นาย Maxim V. Tsygankov เลขานุการตรี และนาย Alexander V. Krasotin เลขานุการตรี ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๓๔ ๙๘๒๔ หรือ ๐๒ ๒๖๘ ๑๑๖๙ หมายเลขโทรสาร ๐๒ ๒๓๗ ๘๔๘๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ rusembbangkok@rambler.ru
กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ที่มา  http://www.bic.moe.go.th

Comments are closed.