วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียน ปีการศึกษา 2558

Poster Scholarship

ในปีการศึกษา 2558 นี้ บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียน ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเอเชียน โดยเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แบบไม่มีข้อผูกมัดหลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายละเอียดหลักสูตรและทุนการศึกษาดังนี้

Bachelor of Business Administration in Business Services

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) สาขาวิชาการบริการธุรกิจ
ด้านการเงิน (Finance)
ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
ด้านการตลาด (Marketing)
ด้านการจัดการโรงแรมและการต้อนรับ (Hospitality and Hotel Management)
ด้านศิลปะการครัวและการจัดการภัตตาคาร (Culinary Arts and Restaurant Management)

Bachelor of Science in Technology and Engineering Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ด้านการจัดการทรัพยากรกายภาพ (Facilities Management)
ด้านการจัดการเทคโนโลยี (Technology Management)
ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
ด้านการจัดการโทรคมนาคมและเครือข่าย (Telecommunication and Network Management)
Bachelor of Arts in Digital Content
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content)
ด้านแอนิเมชัน (Animation)
ด้านการออกแบบเกม (Game Design)
ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
โทร. 092-247 4564-66 / 02-613 7468
หรือดูรายละเอียดข้อมูลของมหาวิทยาลัยและสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ http://www.AsianU.ac.th/scholarships/

Comments are closed.