วันเสาร์ , 23 มกราคม 2021
Breaking News

ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์

11211798_969765749714585_468892182_o

 

11198802_971708959520264_747652380_n

โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา (Master of Arts in Asia-Pacific Studies) หรือ โครงการ MAPS มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แก่ผู้ที่สนใจ โดยจะเริ่มเรียนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

เกี่ยวกับหลักสูตร

. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียแปซิฟิกศึกษาเป็นหลักสูตรนานาชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หลักสูตร Full-time ที่จัดสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และใช้เวลาศึกษาประมาณ 1.5 ปี

หลักสูตรแรกของประเทศที่โฟกัสในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างแท้จริง

จุดเด่นที่สำคัญของหลักสูตร MAPS คือ

เป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ (Multidisciplinary Approach) ประกอบไปด้วยการศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์และความมั่นคงระหว่างประเทศ ในพื้นที่เอเชียแปซิฟิก
พบกับคณาจารย์จากผู้เชี่ยวชาญในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในห้องเรียนและโอกาสสัมนาต่างๆตลอดหลักสูตร
พบกับเพื่อนๆนักศึกษาจากประเทศอื่นๆ ทั่วทั้งภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กิจกรรม networking และ โครงการประชุมสัมนาที่หลากหลายทั้งในประเทศและโอกาสไปพรีเซ็นต์ในต่างประเทศ
เพิ่มเติมด้วยหลักสูตรพัฒนาทักษะในการหางานก่อนเรียนจบ “Career Development Program” เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการหางานทั้งกับภาครัฐ เอกชน โดยผู้ให้คำปรึกษาจากภาคส่วนต่างๆ พร้อมสมัครงานและโอกาสในสัมภาษณ์งานก่อนเรียนจบ!
เกี่ยวกับทุนการศึกษา
· ทุนการศึกษาละเว้นค่าลงทะเบียนและค่าทำเนียมการศึกษา ตลอดหลักสูตร 18 เดือน
· ทุนดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า คัดเลือกทุนตามคุณสมบัติของผู้สมัครที่กำหนดไว้ โดยจะพิจารณาตามลำดับก่อนหลังในการยื่นสมัครขอรับทุนการศึกษา (first-come-first-serve basis)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนปริญญาตรี ระดับชั้นปี 4 เทอมสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน
สมัครเข้าเรียนในสาขาวิชา Master of Arts in Asia-Pacific Studies
ผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนด คือ TU-GET 550
(หากผู้สนใจต้องการใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เพื่อเทียบคะแนน กรุณาสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโดยตรง ทาง email ที่ tasc@tu.ac.th หรือ 02-564-3129)

เอกสารประกอบการขอรับทุน

ใบสมัครเรียนและขอรับทุนการศึกษา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตัวเอง
ใบรายงานผลการศึกษาอย่างเป็นทางการ (Official Transcript) หรือผู้สมัครขอรับทุนกำลังเรียนปริญญาตรี ระดับชั้นปี 4 เทอมสุดท้าย สามารถส่งใบเกรด (Academic Record) ล่าสุดและใบคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนได้
ใบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ
เอกสารอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร

การสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการ MAPS นี้ ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ www.maps-tu.org แล้วส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา
สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 หมู่ 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

หรือสามารถส่งเอกสารทาง Email ในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ tasc@tu.ac.th ระบุหัวเรื่องว่า สมัครเข้าศึกษาต่อและขอรับทุนการศึกษาโครงการ MAPS (cc. ที่ j.thanyawee@gmail.com) ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการปริญญาโทเอเชียแปซิฟิกศึกษา
สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 02-564-3129 แฟกซ์. 02-564-2849
Email: tasc@tu.ac.th, j.thanyawee@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/mapsthammasat?ref=hl
ธัญวีร์ ชวนชื่น
ผู้ประสานงานโครงการ

Comments are closed.