วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ASEAN SCHOLARSHIP ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

ASEAN_PR_Poster_s

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ASEAN SCHOLARSHIP ระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2559

ลักษณะโครงการ : เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว (อายุไม่เกิน 35 ปี)
เพื่อส่งให้ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ศึกษาวิจัยและปริญญาโท) ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2559
>> คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน :
1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวัน ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนา หรือ อาศัยอยู่ในประเทศไทย
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา (ในระบบการศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 ปี)
3. มีผลการเรียน และความประพฤติดี และต้องได้รับหนังสือรับรอง(recommendation letter) 2 ชุด จากอธิการบดี หรือ คณบดี จำนวน 1 ชุด
และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา หรือ อาจารย์ท่านอื่นๆที่มีคุณวุฒิครบถ้วน อีก 1 ชุด เพื่อใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียว
4. มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ขั้นต้นที่เพียงพอ สำหรับการเป็นนักศึกษาวิจัยหรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานั้นๆ
ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว (โดยระดับภาษาญี่ปุ่นที่ต้องการของแต่สาขาวิชา สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
5. มีภูมิลำเนาในประเทศไทย และสมัครจากประเทศไทย รวมทั้งต้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือกในทุกขั้นตอนตามมูลนิธิฯที่กำหนด
6. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ และมีแรงจูงใจที่จะศึกษาต่อ
7. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษา หรือ ชดใช้ทุนการศึกษาอื่นใด
>> สาขาวิชาที่ให้ทุน : ผู้รับทุนจากประเทศไทย สามารถเลือกศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาจากบัณฑิตวิทยาลัย ต่อไปนี้
1 บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต (Graduate School of Agricultural & Life Sciences)
2 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ (Graduate School of Sciences)
3 บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ (Graduate School of Engineering)
4 บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์* (Graduate School of Frontier Sciences) (*ยกเว้นสาขาศิลปะ)
5 บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ (Graduate School of Pharmaceutical Sciences)
6 บัณฑิตวิทยาลัยสารสนเทศศาสตร์และเทคโนโลยี (Graduate School of Information Science and Technology)
>> ระยะเวลาดำเนินโครงการ
– ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 1 ธันวาคม 2556 – 10 มีนาคม 2558
– การคัดเลือกรอบเอกสาร 11 – 20 มีนาคม 2558
– การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ ปลายมีนาคม – พฤษภาคม 2558
– ประกาศผลผู้ได้รับทุน กรกฎาคม 2558
– พิธีมอบใบรับรองและปฐมนิเทศนักเรียนทุน สิงหาคม 2558
– เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมษายน 2559

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

ASEAN-Scholarship-Guideline_Th_Fin.pdf

Form-1-Application-Form.pdf

Form-3-Recommendation-Form.pdf

Form-2-Field-of-Study-and-Study-Program.pdf

ติดต่อสอบถามได้ที่

ชลธร พิพิธเวช (ไหมพรม)

Chonlathorn Pipitwetch (Maiprom)
Media Relations and Production Division
Corporate Communications Dept., Head Office
AJINOMOTO CO., (THAILAND) LTD.
487/1 Si Ayutthaya Road, Khwang Thanon Phayathai, Khet Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL : +66-2-247-7000 EXT.1510 MOBILE: +66-869889-445 FAX: +66-2-247-7041

Comments are closed.