วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ธนาคารกรุงเทพมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2556

ธนาคารกรุงเทพมีความประสงค์จะให้ทุนระดับปริญาโท แก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และต่างประเทศ ประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

  • ทุนปริญญาโทในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวมจำนวน 4 ทุน

หลักสูตร

Master of Business Administration Program (Full Time Program)

สถาบัน

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.2 ทุนปริญญาโทต่างประเทศ รวมจำนวน 13 ทุน ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร จีน และ ญี่ปุ่น ตามที่ธนาคารกาหนด ดังนี้

  • ประเทศสหรัฐอเมริกา สาขาวิชา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี) จำนวน 6 ทุน

Harvard University
Stanford University
University of Pennsylvania (Wharton)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
Northwestern University (Kellogg)
University of Chicago (Booth)
University of California Berkeley (Haas)
Columbia University
Dartmouth College (Tuck)
Yale University

New York University (Stern)

Duke University (Fuqua)

University of Michigan – Ann Arbor (Ross)

University of Virginia (Darden)

University of California, Los Angeles (Anderson)

Cornell University (Johnson)

University of Texas at Austin (McCombs)

Carnegie Mellon University (Tepper)

Emory University (Goizueta)

University of North Carolina – Chapel Hill (Kenan-Flagler)

  • ประเทศสหราชอาณาจักร สาขาวิชา MBA/ Finance จำนวน 3 ทุน

London Business School (LBS)
University of Oxford (Said)
University of Cambridge (Judge)
The University of Warwick
The University of Manchester
City University (Cass)
Imperial College London

  • ประเทศจีน และ ญี่ปุ่น สาขาวิชา MBA จานวน 4 ทุน

จีน

Peking University

China Europe International Business School (CEIBS)
Tsinghua University
Fudan University
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai University of Finance and Economics

ญี่ปุ่น

University of Tokyo
2.1 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

     1) อายุไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สมัคร)
2) ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
4) มีประสบการณ์ทางานอย่างน้อย 2 ปี
5) ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอัน
ได้กระทำโดยประมาท
6) เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
7) ได้รับการตอบรับในสาขาวิชา/ สถาบันการศึกษาที่ธนาคารกาหนด และการตอบรับเป็นแบบไม่มี
เงื่อนไข (Unconditional Offer)

2.2 กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

     8) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ 1-3) – 5-7) สาหรับพนักงานที่สมัครทุนในประเทศ
อายุไม่เกิน 32 ปี (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่สมัคร)
9) อายุงานในธนาคาร อย่างน้อย 2 ปี
10) ผลการประเมินปฏิบัติงานอยู่ในระดับ A ขึ้นไปในปีล่าสุด
11) หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงาน ให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับทุน

หลักฐานในการสมัครรับทุน

3.1 กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก      1) ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
2) รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5) สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6) สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE
7) ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่
มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8) หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

3.2 กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

9) หลักฐานการสมัครต่างๆ ตามข้อ 1) – 7)
10) หนังสือรับรองจากหัวหน้างานเพื่อสนับสนุนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา
ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด

เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับไว้ด้วย และผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ธนาคารกำหนด เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกได้ตรวจสอบคุณสมบัติจากเอกสารและหลักฐานแล้ว ถ้าปรากฏในภายหลังว่า ผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครจะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2556 ที่ www.bangkokbank.com หัวข้อ เกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพ > งานกับธนาคาร > ทุนการศึกษาทุนธนาคารกรุงเทพ ประจาปี 2556 โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น มาที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สานักงานพระราม 3 เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (66) 0-2685-7480, (66) 0-2685-7842

Comments are closed.