วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจาปี 2556

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556 ดังนี้

ทุนที่รับสมัคร

ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จานวน 10 ทุน ณ มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกาหนดในสาขาวิชาดังนี้

 •  Master of Business Administration ด้าน Finance / Marketing / Accounting / Risk Management / Financial Engineering
 • ด้าน Human Resource
 • ด้าน Management Information System (MIS)
 • ด้าน Operations Research

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จานวน 10 ทุน สาขาวิชาดังนี้

 

 • Master of Business Administration สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 •  Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  IMBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master in Marketing มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master of Science in Financial Investment and Risk Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Master of Engineering Program in Logistics and Supply Chain Systems Engineering (LSCSE) (International Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Master Program in Financial Engineering จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  LL.M. Business Law จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่ บัดนี้ – วันที่ 15 มีนาคม 2556 โดยยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทุนตามเอกสารได้ที่
งานบริหารเส้นทางความก้าวหน้า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 23 เลขที่ 10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2208-7704, 7736, 7796
หมายเหตุ ต้องยื่นเอกสารด้วยตนเองในวันและเวลาทาการ ไม่รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่  http://www.ktb.co.th/ktb/th/career-scholarships.aspx

Comments are closed.