วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2557 ณ ต่างประเทศจำนวน 6 ทุน

5993577185_b101312d5c_n

ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลทั่วไป เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ จำนวน 6 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. ประเภทของทุน
ทุนที่ 1 ศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 3 ทุน
ตลาดทุน/Financial Engineering หรือ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ IT)
ทุนที่ 2 ศึกษา ณ สหราชอาณาจักร (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การบริหารความเสี่ยง/ จำนวน 1 ทุน
ตลาดทุน/Financial Engineering)
ทุนที่ 3 ศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการเงิน/การตลาด) จำนวน 1 ทุน
ทุนที่ 4 ศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ด้านบริหารธุรกิจ เน้นการจัดการ/การตลาด) จำนวน 1 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับ
การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำ
กว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาใน
สาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)
2.3 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือผล
สอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.4 ทุนที่ 3 ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป แทนผลสอบภาษาอังกฤษ
ได้ ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.5 ทุนที่ 4 ผู้สมัครสามารถใช้ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป แทนผลสอบภาษาอังกฤษได้ ซึ่งผล
สอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
2.6 ผู้สมัครต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1,100 คะแนนหรือเทียบเท่า สำหรับ
สาขาวิชา Financial Engineering ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัคร
ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
2.7 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
2.8 ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
2.9 ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

 

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ –9 เมษายน 2557 ที่ www.kasikornbank.com และส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารตามข้อ 3 มาที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่
ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ ฯ 10140 ภายในวันที่
9 เมษายน 2557 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งาน
ทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Comments are closed.