วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย ม.บูรพา 2556

คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย)  ประจำปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทย์ – คณิต  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน  ไม่น้อยกว่า 2.75
– เป็นเครือญาติทางด้านการแพทย์แผนไทยสายตรง  ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย หรือพี่น้องที่มีบิดามารดาเดียวกัน หรือลุง ป้า น้า อา ที่มีบิดามารดาเดียวกันกับบิดา มารดาของผู้สมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
–  GPAX  ร้อยละ  30
–  GAT (ความถนัดทั่วไป) ร้อยละ  30
–  PAT(PAT ๒ = วิทยาศาสตร์) ร้อยละ  40

กำหนดการ
รับสมัคร                                               3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 – 31 มกราคม พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย               20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา           28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556

ค่าสมัคร 500 บาท

Comments are closed.