วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2557 จำนวน 2 ทุน

ทุนการศึกษาปริญญาตรี A4

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 2 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-โสด อายุไม่เกิน 20 ปี ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร

-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
ในสาขาวิชาและสถาบันทีกำหนด เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ
CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 75 หรือ
TOEFL (PAPER – BASED) ไม่ต่ำกว่า 550 หรือ
TOEFL (COMPUTER – BASED) ไม่ต่ำกว่า 213 หรือ
TOEFL (INTERNET – BASED) ไม่ต่ำกว่า 79 หรือ
IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 เมษายน 2557

download รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.