วันจันทร์ , 21 กันยายน 2020
Breaking News

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 60 ทุน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุน

สําหรับทุน การศึกษาในระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีและ มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรในระดับเกียรตินิยม (GPA > 3.25) ขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรี โดยต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.25 ขึ้นไป (เฉลี่ยรวมจนถึงภาคต้น ของปีการศึกษาปัจจุบัน ที่กําลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรี) และมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ ก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2556

สําหรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท โดยมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ก่อนเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2556
มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50 หากมีผลงานตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการที่ได้รับ การยอมรับในฐานข้อมูลสากล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ยื่นหลักฐานประกอบ)
ต้องได้รับคะแนน TOEFL Computer based ที่ระดับ 173 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน IELTS ที่ระดับ 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Internet based ที่ระดับ 61 คะแนนขึ้นไป หรือได้คะแนน TOEFL-ITP ที่จัดสอบโดยสํานักงานโครงการศูนย์ภาษาต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ระดับ 500 คะแนนขึ้นไป
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษ ระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีกําหนดที่จะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2552 และต้องมีผลการศึกษา เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) 3.5 ขึ้นไป
ผู้สมัครทุนฯ ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลผ่านการสอบข้อเขียน ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในภาคต้นของปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ให้นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนฯ โดยตรงที่หลักสูตร ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาก่อน หรือภายในวันสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก
จำนวนทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ทุน
การสมัครขอรับทุน
นักศึกษาสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติและยื่นใบสมัคร ผ่านคณะกรรมการหลักสูตร ที่สังกัด เพื่อให้นำส่งที่งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) หรือที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยทุกสาขา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 และในกรณีที่ยังมีจำนวนทุนเหลือ บัณฑิตวิทยาลัยจะพิจารณาประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ให้กับนักศึกษาในรอบที่ 2 ต่อไป
เอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอสมัครรับทุน
ระดับปริญญาโท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาผลการเรียน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– ผลสอบคะแนนภาษาอังกฤษ (MU Test)
ระดับปริญญาเอก
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาผลการเรียน
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– ผลสอบคะแนน TOEFL หรือ IELTS
– เอกสารอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
(เช่น ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ)
นักศึกษาผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย (ศาลายา) โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 211-213 โทรสาร 0-2441-9511
เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/scholarship/sc60y56_th.php

Comments are closed.