วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

บุคลากร-นักศึกษาม.ศรีปทุม คว้า9 รางวัลครบรอบ 35 ปี สสอท.

คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สร้างชื่อคว้า 9 รางวัล ในงานสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ครบรอบ 35 ปี  

โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรมอุดมศึกษา ได้จัดโครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น ทั้งสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการและศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่มีความประพฤติดี สร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันและประเทศชาติ  ณ ศูนย์ประชุม John 23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ประกอบด้วยดังนี้  :
ประเภทบุคลากรดีเด่น  :
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
1.อาจารย์ชิษณุ อัมพรายน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
 บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ
– กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
2. ดร.ถาวร ทิศทองคำ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
 บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ
– กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
ระดับผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
3.อาจารย์วรสรวง  ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
–  ระดับผู้ปฏิบัติการ
4. .อาจารย์ชลัท พงษ์สุข อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม
– ระดับผู้ปฏิบัติการ
5. ผศ.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
บุคลากรดีเด่น ด้านวิชาการ
– กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
6. ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
ประเภทนักศึกษาดีเด่น  :
–  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
7. นางสาววรรณวิสา รชตะนันทบวร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
– นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. นายธเนศ อาจจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต
–  นักศึกษาดีเด่นประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์
9.นายศิรัส ปั้นเก่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา

Comments are closed.