วันเสาร์ , 21 กันยายน 2019
Breaking News

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๗ ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีความมุมานะ และตั้งใจศึกษาวิชาที่จะแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญคือ วิชาภาษาอังกฤษ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นภาษาที่ใช้กันกว้างขวางเกือบทุกประเทศทั่วโลก หากรู้ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ไม่อดตาย ซึ่งเมื่อประมาณ ๒๐ ปีก่อน ตนเคยไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส แต่ก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับชาวฝรั่งเศสได้ แต่ปัจจุบันชาวฝรั่งเศสเองก็ต้องรู้และสื่อสารภาษาอังกฤษเช่นกัน แม้แต่การค้นหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต หรือความรู้ต่างๆ ก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น แม้จะมีระบบการแปล แต่การรู้ภาษาอังกฤษยังดีกว่า เพราะการแปลบางครั้งก็ไม่ตรงกับต้นฉบับของภาษา

สำหรับคำถามที่ว่าจะทำให้คนไทยใช้ภาษาอังกฤษดีขึ้นได้อย่างไร เนื่องจากมีผลการวัดการใช้ภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ คนไทยก็อยู่ในอันดับรองสุดท้าย รวมทั้งในปี ๒๕๕๘ เราจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จึงคิดหาแนวทางที่จะส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษที่นอกจากกระบวนการต่างๆ ด้านการเรียนการสอน ดังนี้

เน้นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดี มีการพัฒนาให้เก่งขึ้นได้ ไม่ใช่เพียงการเรียนอย่างเดียวหรือรู้หลักการเท่านั้น แต่จะต้องใช้บ่อยๆ จึงจะมีการพัฒนา แม้กระทั่งคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ ๓-๔ ปี กลับมายังพูดภาษาไทยได้ไม่ถนัดนัก ศัพท์บางคำก็นึกไม่ออก แม้คนไทยจะพูดภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ถูกๆ ก็ยังดีกว่าไม่พูดเลย
วันภาษาอังกฤษในโรงเรียน เป็นแนวทางที่ดีที่ต้องนำกลับมาใช้อีกครั้ง โดยกำหนดให้มี ๑ วันใน ๑ สัปดาห์ ที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เพราะหากบังคับให้ครูใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนด้วย ในบางวิชาอาจจะสื่อสารไม่เข้าใจได้ โดยได้มอบหมายนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับไปดำเนินการต่อไป
Let’s speak English จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์ สำหรับให้คนที่ต้องการฝึกพูดภาษาอังกฤษติดไว้ตลอดเวลา เมื่อเจอกับคนที่ได้ติดป้ายเหมือนกันจะได้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ เพราะบางคนต้องการฝึกพูด แต่ไม่มีใครต้องการพูดด้วย ทำให้ไม่ได้ฝึกฝน แต่หากติดป้ายก็จะรู้ในทันทีว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษกับใครได้ โดยในอนาคตจะขยายสติ๊กเกอร์หรือป้ายนี้ไปสู่ประชาชนทั่วไป แม้จะไม่รู้จักกันก็จะสามารถเป็นเพื่อนกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้มอบหมายให้นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับนโยบายไปเรียนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑-๓)

– รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงรุจาภา อำนวยสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร ผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงอมิตา อัญญา นาควิเชียร คริช โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ได้รับโล่รางวัล เหรียญเงิน เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงเกรซ นงนภัส กุศล โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพฯ ได้รับโล่รางวัล เหรียญทองแดง เกียรติบัตร เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๗ รางวัล นักเรียนได้รับเหรียญชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

ผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔-๖)

– รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงภัททิยา รังษีสิงห์พิพัฒน์ โรงเรียนประชาคมนานาชาติ กรุงเทพฯ ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญทองคำแท้ เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่ เด็กหญิงเดสธิณี บุญประคอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ได้รับโล่รางวัล เหรียญเงิน เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กชายดิษยภูมิ สำรวยรื่น โรงเรียนธีรธาดา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับโล่รางวัล เหรียญทองแดง เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท สถานศึกษาได้รับโล่รางวัล ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๙ รางวัล นักเรียนได้รับเหรียญชมเชย เกียรติบัตร และเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ครูผู้ควบคุมได้รับเหรียญและเกียรติบัตร และผู้ปกครองได้รับเกียรติบัตร

รมว.ศธ.กล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัล อื่นๆ รวมทั้งชื่นชมครูและผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการฝึกฝนเด็กๆ ให้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำหรับเด็กๆ ที่ได้ร่วมแข่งขันแม้ว่ายังไม่ได้รับรางวัลก็ต้องขอชื่นชม เพราะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจ และเชื่อว่าหากมีความมุ่งมั่นต่อไปก็จะประสบความสำเร็จได้ โดยในปีหน้าก็สามารถมาแข่งได้อีกเพราะอายุยังน้อย ยังสามารถฝึกฝนได้อีกมาก นอกจากนี้ขอชื่นชมด้วยใจจริงกับเด็กๆ ทุกคน เพราะจากการได้เยี่ยมชมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ พบว่าเด็กสามารถการใช้ภาษาอังกฤษดี มีสำเนียงที่ดีมาก หากมีนักเรียนไทยที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเช่นนี้เพียง ๔๐% ของนักเรียนไทยทั้งหมด ก็จะรู้สึกดีใจมาก เพราะทำให้มองเห็นอนาคตในการใช้ภาษาอังกฤษของไทย และหวังว่าเด็กๆ จะได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษจนพูดได้คล่องเช่นเดียวกับภาษาไทยต่อไป

โครงการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ เป็นโครงการที่มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการแข่งขันทางวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความเป็นเลิศ ใน ๑๓ วิชา ได้มีโอกาสแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถสูงสุด โดยการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นเวทีให้นัก เรียนได้แสดงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลแก่นักเรียนผู้ชนะเลิศการแข่งขัน โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๒,๑๗๑ คน จาก ๔๐๒ โรงเรียน

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/2012/nov/303.html

Comments are closed.