วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

มจพ.เปิดรับนักศึกษา ป.โท-เอก ปี 2556 พร้อมมีทุนให้หลายประเภท

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนพัฒนาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2556

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 2 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 8.00-18.00 น. ซึ่งการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของ มหามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครในหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท โดยเน้นการเป็นผู้นำในองค์กร การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่การใช้งานหรือเชิง พาณิชย์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยภาพรวมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยสาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และบริหารธุรกิจ หลักสูตรส่วนใหญ่สามารถเลือกแผนการเรียนที่ทำวิจัยแบ่งเป็นวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือ ปัญหาพิเศษ (Master Project) ที่นำโครงการ/ปัญหาจากที่ทำงานมาทำวิจัย ซึ่งอาจจะทำโดยอิสระหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา ในระดับปริญญาโท ถ้าเป็นภาคปกติ ประมาณ 12,000-17,000 บาท หลักสูตรพิเศษ ประมาณ 35,000-70,000 บาท ซึ่งบางหลักสูตรได้รวมค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศแล้ว แต่ละหลักสูตรที่เปิดขึ้นมาค่อนข้างเข้มข้น และมีคุณภาพเน้นการนำไปใช้จริง
ในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยได้กระจายความรู้ไปยังวิทยาเขตปราจีนบุรี นิคมอุตสาหกรรมด้านหน้า TGI จังหวัดชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทั้งจากภายในและภายนอก เช่น ทุนอุดหนุนเพื่อการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ ทุนนำเสนอผลงานวิชาการ ทุนราชกรีฑาสโมสร ทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น โดยที่บัณฑิตวิทยาลัยได้มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลทุกหลักสูตร เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2556  สำหรับผู้ที่สนใจกำลังหาสถานที่จะต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นลองมา สมัคร ที่บัณฑิตวิทยาลัย ถ้าไม่สะดวกสามารถสมัครได้ทางเว็บไซด์ หรือเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.grad.rmutnb.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) อาคารนวมินทรราชินี ชั้น 12 โทรศัพท์ 02-555-2405 -17  E-mail grad@kmutnb.ac.th   และFacebook คือ บัณฑิตวิทยาลัย มจพ.

Comments are closed.