วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

มฟล. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา

ายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556: ระบบรับตรงทั่วประเทศ

ตามที่  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556: ระบบรับตรงทั่วประเทศ ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้ ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีชื่อในประกาศฯ ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกสั่งพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและแบบฟอร์มการชำระ เงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาได้ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน –วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เท่านั้น

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและแบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ได้แก่
– ชื่อ – นามสกุล
– รหัสประจำตัวผู้สมัคร
– เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
– สาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

3. นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวนเงิน 6,000 บาท ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post (ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน –วันที่ 7 ธันวาคม 2555) ดังรายชื่อต่อไปนี้
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
– ธนาคารกรุงไทย
– ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขา (Pay @ Post)

4. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ณ ธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ แล้วเจ้าหน้าที่จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ การเข้าศึกษาพร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเก็บไว้เป็นหลัก ฐานการชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาให้ถูกต้อง)

5. เมื่อชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาที่ลงลายมือชื่อ และสำเนาหลักฐานการชำระเงินมายัง ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่อยู่ด้านล่าง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน –วันที่ 7 ธันวาคม 2555
เรียน หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
(ใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ)

6. ผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555   ทางเว็บไซต์ http://www.admission.mfu.ac.th

7. มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียม การยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ให้กับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อจัดทำระบบเคลียริ่งเฮาส์

8. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วจะต้องยืนยัน สิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์กับ สอท. อีกครั้ง ตามระยะเวลาที่ สอท. กำหนดเท่านั้น (รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบในเดือนมกราคม 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th)

9. มหาวิทยาลัยจะแจ้ง username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบเคลียริ่งเฮาส์ ในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.mfu.ac.th และ http://www.admission.mfu.ac.th เท่านั้น

10. กรณีนักเรียนไม่ดำเนินการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมายเหตุ

1. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ส่งใบยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาและไม่ชำระเงินค่า ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 6,000 บาท เป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องชำระเมื่อขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์

ที่มา: http://www.mfu.ac.th

Comments are closed.