วันพฤหัส , 29 ตุลาคม 2020
Breaking News

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มอบทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2556

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) มอบทุน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ 2556

ทุนเรียนดี

1. ทุนไสว – สนั่น (สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)

2. ทุนพระสิทธิธาดา (สอบข้อเขียน+ สอบสัมภาษณ์)

3. ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง (สอบสัมภาษณ์)

ทุนสนับสนุนการศึกษา

 1. ทุนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (สอบสัมภาษณ์)

2. ทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

3. ทุนตัวแทนจังหวัด (สอบสัมภาษณ์)

4. ทุนสถาบันเครือข่ายวิชาชีพ  (สอบสัมภาษณ์)

ทุนเสริมโอกาส

 ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่ (สอบข้อเขียน + สอบสัมภาษณ์)

ทุนเสริมโอกาสข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ( สอบสัมภาษณ์)

 

ทุนความสามารถพิเศษ

 1.ทุนความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ( สอบสัมภาษณ์)

2. ทุนศิลปินและสื่อมวลชน ( สอบสัมภาษณ์)

3. ทุนนักกีฬาดีเด่น (สอบสัมภาษณ์ + สอบคัดเลือกภาคปฎิบัติ)

4.ทุนความสามารถพิเศษอื่น ๆ (สอบสัมภาษณ์)

 ทุนศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

นักศึกษาที่สนใจเข้าไปดูรายละเิเอียดได้ที่    

http://www.dpu.ac.th/fund/page.php?id=2479

Comments are closed.