วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ พร้อมมอบ 334 ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบกว่า 334 ทุนมอบให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติด้านการศึกษา
– ทุกคณะ ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้วและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2  ปี
– หลักสูตรนิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง จากสถาบันการศึกษาในประกาศ หรือต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง (สำหรับหลักสูตรนี้ใช้เวลาในการศึกษา ประมาณ 2 ปีครึ่ง)

คุณสมบัติทั่วไป
1. ไม่เป็นผู้วิกลจริต หรือมีสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
2. ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ติดยาเสพติดที่ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดอันเป็นลหุโทษ
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
5. มีผู้ปกครองและมีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

กำหนดวันจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมหนังสือระเบียบการศึกษาและหลักสูตร ได้ในราคา 200 บาท ( รวมค่าสมัคร) และยื่นใบสมัคร ( ไม่ต้องเสียค่าสมัคร ) ได้ที่
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ถนนประชาชื่น
โทร 0-2954- 7300-29 ต่อ 111, 810, 800, 802, 803

และที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ในส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้
ภาคเหนือ
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โทร. (053) 277-151 ต่อ 120 และ 081-7968961
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน จ. น่าน โทร. (054) 771-689 ต่อ 202 , 086-9231312 และ 081-6719028

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น โทร. (043) 225-637,221-783 ต่อ 266 และ 086-4585709

ภาคใต้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โทร.(077) 282-001,284-499 ต่อ 122 , 081-5386284 และ 089-4750999
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โทร.(075) 356-137 ต่อ 110 และ 086-5943599
โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง โทร.(075)218-792 ต่อ 108 และ 089-7289498
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. (074) 364-948 และ 089-8773378
โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต โทร.(076) 211-034 ต่อ 108 และ 081-7378134

ภาคตะวันออก
โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง โทร.( 038) 870-229 และ 081-8631432
โรงเรียนชลกัลยานุกูล จ.ชลบุรี โทร.(038) 282-559 ต่อ 832 และ 087-1339750,085-0849011

ภาคกลาง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โทร. (036) 411-051 ต่อ 505 และ 089-0435362
โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม โทร. (034) 711-238 ต่อ 128 และ 081-5183984
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จ.ราชบุรี โทร. (032) 337-302 ต่อ 112 และ 086-1670711
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์โทร.(032) 611-103 ต่อ 303 และ 082-2434757,089-9127230

มหาวิทยาลัยจะจัดสอบคัดเลือกทันทีในวันที่ยื่นใบสมัคร  โดยวิธีสัมภาษณ์ยกเว้นสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน สอบเพิ่มข้อเขียนวัดความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรนานาชาติสอบเพิ่มข้อเขียนวัดทักษะภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการสอบให้ทราบทันที ในวันเดียวกับวันที่สอบคัดเลือก

 

ที่มา : ทุนการศึกษา.com

Comments are closed.