วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

มหิดลชูกลยุทธ์ Transformative Education เตรียมพร้อมสู่อาเซียน

 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา เรื่อง “ จริยธรรมและจรรยาบรรณของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย : วิกฤตหรือโอกาสของสังคมไทยในอาเซียน”

จัดโดย คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมความก้าวหน้าอาจารย์และบุคลากร สภาคณาจารย์ ม.มหิดล

ในปัจจุบันปัญหาจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระหว่างอาจารย์กับอาจารย์ หรือระหว่างอาจารย์กับผู้ปฏิบัติงาน หรืออาจารย์กับนักศึกษา ทำให้เกิดการร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริง การคัดลอกผลงานวิจัยและผลงานอื่นๆ หรือเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารย์ต่อนักศึกษา ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยปัญหาดังกล่าว สภาคณาจารย์ ม.มหิดล เห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสนใจ ด้านจรรยาบรรณให้เกิดขึ้นกับอาจารย์ รวมทั้งการหามาตรการในการกำกับดูแล และประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นต้นแบบในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน 250 คน เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

ในการบรรยายหัวข้อ “การกำกับ ดูแลจริยธรรมและจรรยาบรรณอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหิดลจะใช้กลยุทธ Transformative Education หรือ การศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงคน โดยจะไม่สอนแต่ความรู้ทางวิชาชีพ แต่จะปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตที่ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” นอก จากจะมีความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ยังสามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้สังคมดีขึ้นได้ด้วย ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้ เกิดจากปัญหาทางจริยธรรมในเรื่องของการคอร์รัปชั่นที่ยังแก้ไขไม่ได้ในสังคม ไทย ทั้งนี้อาจารย์มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องเป็น role model ที่ดีให้กับศิษย์ จึงขอฝากให้ช่วยกันทำให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การรู้ผิดชอบชั่วดี ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดี และพยายามสอดแทรกเรื่องดังกล่าวเข้าไปในการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องด้วย

Comments are closed.