วันจันทร์ , 25 พฤษภาคม 2020
Breaking News

มอบทุนทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ไปดูงานที่เยอรมนี

โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาย ใต้การดำเนินงานของบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และองค์กรพันธมิตร เปิดรับสมัครเยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่ใส่ใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็น “ทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2555”  จำนวน 20 คน ภายใต้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ได้แก่

1. การจัดการเพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน หรือปรับตัว หรือบรรเทา ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2. การอนุรักษ์หรือพัฒนาพลังงานทดแทน

3. การผลิตหรือการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตไบเออร์ฯ จากประเทศต่างๆ อีก 18 ประเทศทั่วโลก ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ พร้อมรับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ส่งเข้าประกวด ทุนละ 10,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้อันดับ 4-6 ยังจะได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทุนละ 5,000 บาท

กำหนดปิดรับใบสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 นี้

เยาวชนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.bayer.co.th  / www.byee.bayer.com / www.bayeryoungenvoy@facebook.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2616-6749-50

Comments are closed.