วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา มอบทุนวิจัย ปี 2556

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา มอบทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย ประจำปี 2556
สำนักงาน ก.พ. โดยมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ประจำปี พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 150,000 บาท จำนวน 5 ทุน ดังนี้

ทุนสนับสนุนการทำสารนิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาทรวมเป็นเงิน 40,000 บาท

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ทุนเป็นเงิน 50,000
การขอรับทุน

1. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Proposal) ตามแบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (วพ. 2) จำนวนไม่เกิน 10 หน้า พร้อมไฟล์โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และคณบดีลงนามรับรอง

2. มหาวิทยาลัยคัดเลือกข้อเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Proposal) ที่เข้าหลักเกณฑ์การขอรับทุนฯ แล้วจัดส่งแบบข้อเสนอวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (วพ. 2) พร้อมไฟล์ เรื่องละ 1 ชุดให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556

 

ที่มา : kapook.com

Comments are closed.