วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบทุน “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา 2557

HSG_Poster_2014 (s)

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา และ
ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 660 ทุน โครงการ “ทุนส่งน้อง
เรียนจบ” มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับปี 2557 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
จึงมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ
เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นในปีนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่า
ด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ดังนี้
1) ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา
1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
– ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2557
ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
– อุตสาหกรรม
– พาณิชยกรรม

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ)
– เกษตรกรรม
– คหกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรม
– เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
3.50 ขึ้นไป
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษา
ล่าสุด 3.25 ขึ้นไป
1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร
2) ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา
ชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ในระบบ
การศึกษาหลักสูตร 4 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ตามสาขาวิชาที่กาหนด ดังนี้
– วิศวกรรมศาสตร์
– อุตสาหกรรมการเกษตร
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– เทคโนโลยีการเกษตร
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ)


– คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
– สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– จิตวิทยา (วทบ.)
– พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /
ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลด
ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th
2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จานวน 1 รูป ซึ่ง
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร
3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
– บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจาปี
การศึกษา 2557 ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
– หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณบดี
– สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบารุงการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
– สาเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อสมาชิกในครอบครัว) พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
– หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี และเอกสารประกอบการ
พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่ง จดหมายลงทะเบียนมาที่มูลนิธิฯ
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2558

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน

1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาจะต้องมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี ด้วยตนเองทุกคน2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา พร้อมรายงานรายรับรายจ่าย ตามแบบที่กำหนด แก่มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นครั้งคราวตามสมควร

3. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ขอรับ
ทุนในปีต่อไป
4. มูลนิธิฯ อาจจะจัดกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา สัมมนาให้ความรู้ หรือ ฝึกงาน เป็นต้น เพื่อให้เสริมสร้าง
พัฒนาการบุคลากร ทางด้านทักษะ ความคิด จิตอาสาและความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ให้แก่นักศึกษาในโครงการซึ่ง
ถือเป็นเรื่องสาคัญและจำเป็น ที่ผู้รับทุนจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสมควร
5. ในขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) เท่านั้น

เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน

สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
1. ตาย หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
4. สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครองและคณบดีของสถาบัน
การศึกษาที่สังกัดอยู่
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
– ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 27 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
– คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (เอกสารรอบแรก) 16 มกราคม – 31 มกราคม 2558
– ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน 2 กุมภาพันธ์ 2558
– สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2558
– ประกาศผลผู้ได้รับทุน 18 กุมภาพันธ์ 2558
– พิธีมอบทุนการศึกษา 10 มีนาคม 2558
– ติดตามผลนักเรียนทุน มีนาคม 2558 – มีนาคม 2559
การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
1. มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมาในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรก
ทางเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th
2. คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทาการสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบ
แรก เพื่อพิจารณาและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นรายปีต่อไป
3. มูลนิธิฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ไปยังสถาบันการศึกษาที่สังกัด ส่งทางอีเมล์ไป
ยังนักศึกษาและบนเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบ
ทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557
( คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ )
รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Comments are closed.