วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.คริสเตียน จัดอบรมกายภาพบำบัด

UploadImage

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Physical Therapy Management in Musculoskeletal and Neurological Conditions” โดยมี อาจารย์ ดร. เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ ที่ปรึกษาคณะ
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน เป็นประธานเปิดโครงการและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กานดา ชัยภิญโญ อดีตนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “ แนวทางการพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัด : มุมมองจากอดีตนายกสมาคมกายภาพบำบัด ” และวิทยากรพิเศษ ได้แก่ คุณสุรัตน์ ธนานุภาพไพศาล  และ คุณวิยะดา ศักดิ์ศรี  จากคลินิกกายภาพบำบัด  ทีแอนด์เอส ร่วมบรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 89 คน เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
UploadImage

Comments are closed.