วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018
Breaking News

ม.ธรรมศาสตร์ มอบทุนเรียนแพทย์ปี 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่โดยการสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 105 คน

คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555)
2.มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือมีบิดาหรือมารดามีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่ระบุไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3.ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

คุณสมบัติทางการศึกษา
ต้องศึกษารายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544:มาตรฐานการเรียนรู้ชั้นม.4-6 ครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีรายละเอียดดังนี้
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์ รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

หลักฐานการสมัคร
1.ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากระบบInternet
2.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3.ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(รบ.1หรือปพ.1)ที่สถานศึกษาออกให้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษา
4.บัตรประจำตัวประชาชน ให้ถ่ายเอกสารหน้า-หลังอยู่ในหน้าเดียวกัน
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
6.สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงภูมิลำเนาอยู่ต่อเนื่องที่ระบุในข้อ 8
7.ใบรับรองการศึกษาดูงานจากโรงพยาบาล(ถ้ามี)
8.ใบรับรองสุขภาพ

 

ใบสมัครดาวน์โหลดได้จาก http://www.med.tu.ac.th

 

สิทธิที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาล โดยจะต้องทำสัญญาที่จะปฎิบัติงานในชนบทภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข

 

ส่งหลักฐานการสมัครสอบไปได้ที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 95 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2554

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทรศัพท์ 0-2564-4440 ต่อ 1603-1606

 

Comments are closed.