วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.บูรพารับเรียนต่อ ป.โท การจัดการสาธารณะพร้อมแจก30ทุน

วิทยา ลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ศึกษานนทบุรีกำลังเปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท  หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นที่ 19 พร้อมมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย

โดยมอบทุนการศึกษาต่อจำนวน 30 ทุน ทุนละ 55,000 บาท

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2556

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า

๒.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการแนบมากับใบสมัครหรือมีธุรกิจส่วนตัว

๓.มีอายุ ๒๒ ปีขึ้นไป  จนถึงวันสมัคร

๔.สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. หลักฐานแสดงวุฒิ เช่น ใบปริญญาบัตร  ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ๑ ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ๑ ชุด

4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว ๔ รูป และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร 500บาท ได้ที่

วันจันทร์-วันศุกร์:   สำนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์นนทบุรี  เวลา 08.30-18.00 น.

วันเสาร์-วันอาทิตย์: สำนักงานวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์นนทบุรี เวลา 08.30-18.00 น.

ดูรายละเอียดที่

http://www.ex-mba.buu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ศูนย์ศึกษานอกที่ตั้งจังหวัดนนทบุรี
อีเมล์ gsc_non@hotmail.com

โทร 02-5278703

มือถือ 081-9402357

Comments are closed.