วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ม.บูรพา พิจารณาทุน ป.ตรี โครงการวิศวะช้างเผือกบูรพา (หมดเขต 30/11/2011)

ในปีการศึกษา 2555 มีนโยบายที่จะรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ในโครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา ส่งเสริมนักเรียนเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาของรัฐบาลหรือเอกชนภายในประเทศ
 2. ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ วันที่สมัครรับทุนดังกรณีต่อไปนี้
  – มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.75 หรือ
  – มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีหลักฐานการรับรองว่าเคยมีประสบการณ์หรือมีผลงานด้านกิจกรรมทางวิชาการในระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ หรือ
  – มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.75 แต่ไม่ต่ำกว่า3.25 และมีคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ
  – มีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile) ไม่ต่ำกว่า 90 ของโรงเรียนในชั้นปีเดียวกัน
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย (พิจารณาจากหนังสือรับรอง)
 4. ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนหรือไม่สมประกอบจนไม่สามารถศึกษาได้
 5. ไม่ตาบอดสีขั้นรุนแรง
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการได้รับทุนสนับสนุนที่มีรูปแบบเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น

รูปแบบของทุน
ทุนการศึกษาที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดทั้งหลักสูตรตามแผนการศึกษา ประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ดังนี้

 • ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนิสิต
 • ค่าธรรมเนียมการทำบัตรประจำตัวนิสิต
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 • ค่าบำรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ค่าบำรุงหอสมุด
 • ค่าบำรุงกิจกรรมนิสิต
 • ค่าบำรุงกีฬา
 • ค่าบำรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 • ค่าลงทะเบียน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพนิสิต
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง คนละไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 10 เดือนต่อปี)
 • ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา คนละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปี

จำนวนทุนและระยะเวลาการให้ทุน
ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ จำนวนไม่เกิน 50 ทุน โดยแบ่งเป็น 5 สาขาวิชา จำนวนสาขาวิชาละไม่เกิน 10 ทุนได้แก่

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  ชั้น 3 อาคารเกษม จาติกวณิช
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถ. ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  โทร. 0-3810 2222 ต่อ 3330 โทรสาร 0-3874 5806

Comments are closed.