วันพฤหัส , 27 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.บูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2557

05

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา2557
คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ผู้ สมัคร หรือบิดาผู้ให้ กําเนิด หรือมารดาผู้ให้กําเนิด มีที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
อยู่ใน9 จังหวัด ดังต่อไปนี้ คือ สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า3 ปี ต่อเนื่องกันในปัจจุบัน นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-เป็นผู้สํ าเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลายหรือเที ยบเท่าของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกําลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557
จํานวนที่รับเข้าศึกษา

โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม(กระทรวงสาธารณสุข) รับจํานวน16 คน

-ดาวน์โหลดระเบียบการ เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 4 ก.ย– 6 ต.ค. 2556
-สมัครทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 4 ก.ย– 3 ต.ค. 2556
-ชําระเงิน(สําหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาตและที่ทําการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4 ก.ย– 4 ต.ค. 2556 ในเวลาเปิดทําการของธนาคารและที่ทําการไปรษณีย
-สมัครด้วยตนเองและชําระเงิน ชั้น1 อาคาร ภปร5 – 6 ต.ค. 2556 9.00 – 15.00 น.
-ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและข้อมูลการชําระเงินเว็บไซต์http://regservice.buu.ac.th
หลังจากชําระเงิน5 วันทําการ
-แก้ไขข้อมูลการสมัครดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลการสมัครจากเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th แล้วFax: มาที่0-3839-0441 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2556
-ประกาศแผนผังที่นั่งสอบ เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 19 ต.ค.2556
16.30 น.
-สอบข้อเขียน(เข้าสอบต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน) มหาวิทยาลัยบูรพา26 ต.ค. 2556
-ประกาศผลการสอบข้อเขียน(ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย)
เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th 18 พ.ย. 2556 16.30 น.
-ยืนยันเข้าสอบสัมภาษณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาFax: 0-3838-6557 และ
E-mail: pakkanun@buu.ac.th ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2556 09.00 – 15.00 น
-สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา27 พ.ย. 2556
-ประกาศผลขั้นสุดท้าย เว็บไซต์http://regservice.buu.ac.th 6 ธ.ค. 2556 12.00 น.
-รายงานตัวเป็นนิสิตกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา อาคาร ภปร. ชั้น1 มหาวิทยาลัยบูรพา
13 ธ.ค. 2556 09.00 – 12.00 น.
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก จํานวน500 บาท

การสมัคร

การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ผู้สมัครต้องศึกษาวิธี การสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน ที่เว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th
ระหว่างวันที่ 4 กันยายน– 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ 03810222 ต่อ3189, 3153 ต่อ2315
หรือ038103189, 038103153 ต่อ2315

Comments are closed.