วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.รังสิต จับมือ Google พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัย รังสิต ร่วมกับ Google พัฒนาระบบ Google Applicationsสำหรับการศึกษา นำมาใช้เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการข้อมูล องค์กรให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าว ว่า การร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยรังสิต และ GOOGLE ในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษาโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น ที่มีความเหมาะสมกับระบบการศึกษา มาใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์เหตุการณ์ สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ เเละนักศึกษาได้ทราบข่าวสารผ่านการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย และรวมไปถึงการใช้ Google Apps สำหรับการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอื่นๆ อาทิ Google Docs, Google Site, Google Calendar เเละ Google+ อย่างเต็มรูปแบบ ให้สมกับคำว่า “การศึกษา คือ นวัตกรรม”
ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบัณฑิต คือ การจัดการเรียนรู้สื่อการเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมกับ Googleในการดำเนินโครงการ Google Apps for Educationโดยนำแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ Google พัฒนาขึ้นมาใช้ในระบบการศึกษา อาทิ Gmail, Google Calendar, Google Document, Google Site และ Google+ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานของบุคลากรและนักศึกษา มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรและนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

       ดร.ชุณหพงศ์ กล่าว ต่อว่า Google Apps สำหรับการศึกษา ในส่วนของอีเมล์ซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน Gmailจากเดิมให้มีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้นถึง 25GBและผู้ใช้สามารถใช้ได้ตลอดแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม โดยในส่วนของหน้าจอเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นมหาวิทยาลัย รังสิต ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ชื่อและอีเมล์ในรูปแบบโดเมนของมหาวิทยาลัย รังสิต (user@rsu.ac.th) ส่วนเครื่องมืออื่นๆ ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อที่จะนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร หรือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากรและนักศึกษา เช่น การสร้างปฏิทินการศึกษา การแจ้งเตือนต่างๆ ปฏิทินวาระการประชุมของผู้บริหาร หรือแม้แต่ตารางเรียน เช่น เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย กิจกรรมต่างๆ รายละเอียดข้อมูลเหล่านั้น ก็จะถูกส่งไปในอีเมล์ของนักศึกษาทันที เป็นต้น”

“ในช่วงระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบ ทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวจะประสานงาน กับทีม Google โดยจะมีการฝึกอบรมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งาน Google Apps สำหรับการศึกษา ได้อย่างครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และสำหรับงาน “RSU HAS GONE GOOGLE” ที่จัดขึ้นถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการสร้างการรับรู้การปรับเปลี่ยนนวัต กรรมที่ดีของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต ในการเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่การศึกษาคือ นวัตกรรม” ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีฯ กล่าวเพิ่มเติม

ด้าน มร.แซมมวล เฉิง หัว หน้าทีมสนับสนุน Google Appsสำหรับการศึกษา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า Google Apps สำหรับการศึกษา คือ ชุดของอีเมล์ฟรีและเครื่องมือที่เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกันที่เปิด กว้างให้กับอาจารย์ นักศึกษา ได้ทำงานร่วมกัน สำหรับตัวอย่างแอปพลิเคชั่นที่เป็นที่นิยมซึ่งนำมาใช้ในระบบการศึกษา ได้แก่ อีเมล์ (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเราเริ่มโปรโมทการใช้ในมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ Googleในการนำ Google Apps สำหรับการศึกษา ไปสนับสนุนและพัฒนาระบบการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และล่าสุดมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ตอบรับเพื่อร่วมโครงการดัง กล่าว

Comments are closed.