วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรผลิตเชฟไทยสู่ตลาดโลก

อ.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ประธานพัฒนาและดูแลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับความต้องการที่จะส่งครัวไทยก้าวไกลสู่ ครัวโลก และมองเห็นถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดบุคลากรหรือเชฟที่มีคุณภาพ จำนวนมาก  ทำให้ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต เล็งเห็นว่าด้วยความพร้อมของเครื่องมือและศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนที่มี ประสบการณ์ตรง จะสามารถผลิตและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าทำงานด้านการประกอบ อาหารได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตเชฟไทยสู่ตลาดโลก เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้จะถึงในปี 2558

“หลักสูตรดังกล่าวฯ มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงประยุกต์ เป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริงและสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานขั้นต้นได้ใน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งเรา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันออก อาหารตะวันตก อาหารตามคติศาสนาอิสลาม และอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ โดยในระหว่างศึกษาผู้เรียนจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารของผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย” อ.ยิ่งศักดิ์ กล่าว

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านเชฟสูง และมีความมั่นใจว่าการที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นจะ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งเชฟในเมืองไทยเองก็มีฝีมือคุณภาพเทียบเท่ากับชาติอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน จึงคิดว่าด้วยศักยภาพของบริบทเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จะสามารถผลิตเชฟมืออาชีพที่ทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่าง ดี

ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2556..

Comments are closed.