วันพุธ , 22 พฤษภาคม 2019
Breaking News

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ หวังผลิตเชฟไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก

ม.รังสิต เปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร หวังผลิตเชฟไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดโลก

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ประธาน พัฒนาและดูแลหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับความต้องการที่จะส่งครัวไทยก้าวไกลสู่ ครัวโลก ซึ่งส่วนหนึ่งให้ความสำคัญกับอาหารฮาลาล เนื่องจากกลุ่มประเทศอาเซียนมีประชากรครึ่งหนึ่งนับถือศาสนาอิสลาม และมองเห็นถึงความต้องการในตลาดแรงงานที่ยังขาดบุคลากรหรือเชฟที่มีคุณภาพ อีกจำนวนมาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเล็งเห็นว่าด้วยความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือและศักยภาพของอาจารย์ ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง จะสามารถผลิตและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยสามารถเข้าทำงานด้านการประกอบ อาหารได้ทั่วทุกมุมโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตเชฟไทยสู่ตลาดโลก เพื่อต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ใกล้จะถึงในปี 2558

“หลักสูตรดังกล่าวฯ มีลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงประยุกต์ โดยนำศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้บัณฑิตสามารถทำงานได้จริงและสามารถก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานขั้นต้นได้ใน ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ทั้งในภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนที่ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนา การบริหาร การสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ กฎหมาย รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ทั้งเรา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามกลุ่มวิชาที่สนใจ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีขนมอบ กลุ่มวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันออก อาหารตะวันตก อาหารตามคติศาสนาอิสลาม และอาหารสำหรับความต้องการทางโภชนาการพิเศษ โดยในระหว่างศึกษาผู้เรียนจะได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศ และเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการฝึกทักษะการสื่อสารของผู้เรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่สนใจเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวด้วย” อาจารย์ยิ่งศักดิ์ กล่าว

อาจารย์ยิ่งศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในอนาคตตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรทางด้านเชฟสูง จึงมีความจำเป็นที่สถาบันการศึกษาจะต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเข้าไปทำ งานในสายงานด้านนี้ให้เพียงพอกับความต้องการ และมีความมั่นใจว่าการที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นจะ สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอาหารไทยกำลังเป็นที่นิยม อีกทั้งเชฟในเมืองไทยเองก็มีฝีมือคุณภาพเทียบเท่ากับชาติอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน จึงคิดว่าด้วยศักยภาพของบริบทเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ผู้สอน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย จะสามารถผลิตเชฟมืออาชีพที่ทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่าง ดี

ทั้งนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤษภาคม 2556ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์              อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรเพิ่มเติม โทร. 0-2997-2200 ต่อ 4137-4139หรือ 08-0230-9222

Comments are closed.