วันพฤหัส , 2 กรกฎาคม 2020
Breaking News

ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 255

ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 นี้ เปิดรับสมัครใน คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวารสารศาสตร์ผ่านสื่อใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ และสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม และวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ บริการระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ใน 2 ช่องทาง โดยช่องทางแรกที่ สำนักงานรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ชั้น 4 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10) และช่องทางที่ 2 สมัครผ่านทาง Internet ได้ 24 ชม. ทาง www.spu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2561 2222 ต่อ 2121-4

Comments are closed.