วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

ม.สงขลานครินทร์ สุราษฎร์ฯ รับตรงโครงการตั้งใจดีมีที่เรียนรอบ2

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 รอบที่ 2
โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เท่านั้น โดย
พิจารณาจากเกรด 5 ภาคการศึกษา(ผู้กำลังศึกษา) และ 6 ภาคการศึกษา (ผู้ที่สำเร็จการศึกษา)

1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับนักเรียนที่ศึกษาศึกษา วิทย์ – คณิต เท่า นั้น  รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาใช้ผลการเรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เกรด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25

– ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ผู้ขอให้สมัครดูคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาด้วย)  รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาใช้ผลการเรียนสะสม 5 ภาคการศึกษา และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาใช้เกรด 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.4

***หากรับนักศึกษาได้เต็มตามจำนวน *** 

จะแจ้งผ่าน http://entrance.surat.psu.ac.th ให้ทราบว่ารอบต่อไปจะรับสาขาอะไรบ้าง

*** หากสมัครเสร็จให้ปริ้นออกมาแล้ว ให้ไปจ่ายเงินค่าสมัครที่ไปรษณีย์ พร้อมทั้งส่งหลักฐานการสมัครตามข้อที่ 4 ในระเบียบการสมัครมาด้วยด้วย หากมีหลักฐานการสมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนไม่ พิจารณาใบสมัคร

การรับสมัครโครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

รอบที่2  ตั้งแต่ัวันนี้  – 23 ม.ค.56

รอบที่3 11 ก.พ. – 3 มี.ค.56

ข้อมูลการรับสมัคร

Comments are closed.