วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

ม.หอการค้าไทยเปิดมอบทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2556

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติประจ าปีการศึกษา 2556

มอบให้จำนวน 24 ทุน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

ระดับปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความสามารถด้านดนตรีไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทยและมีหลักฐานรับรองความสามารถจากสถานศึกษา
3. มีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ปีการศึกษา 2555ไม่ต่ำกว่า2.00
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจ ำนวน
ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
1. ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ       200.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมระบบสารสนเทศ      1,000.- บาท
3. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย       500.- บาท
4. ค่าประกันของเสียหาย      500.- บาท
    (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์  1,000.- บาท)
5. ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ      300.- บาท
6. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ   1,000.- บาท
7. ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Hybrid Learning
8. เงินประกันการรับทุนการศึกษา   10,000.- บาท(มหาวิทยาลัยจะคืนเงินประกันคืนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556)
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์เป็นทุนการศึกษารายปี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หากคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 จะถูกตัดสิทธิ์การขอรับทุนในปีการศึกษาถัดไป
4. ผู้ขอรับทุนในปีการศึกษาถัดไปจะต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิต/ปีการศึกษา  ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา2
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
6. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ
ระดับปริญญาโท
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนการศึกษา
1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีและ/หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด  และ/หรือได้คะแนน TOFEL 550 หรือ IELTS6.0  สำหรับหลักสูตรนานาชาติ
3. มีความสามารถด้านดนตรีไทยและ/หรือนาฏศิลป์ไทย และมีหลักฐานรับรองความสามารถจากสถานศึกษา
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนก่อนหลักสูตร ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าเอกสารประกอบการเรียน ค่าสอบประมวลความรู้  ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ  Hybrid Learning    ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา  ค่ากิจกรรมพิเศษ ที่ผู้ได้รับทุนต้องชำระเอง
เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา
1. ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ทุนผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์เป็นทุนการศึกษารายปี
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติงานด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์และ/หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยและกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
5. นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ
ตารางการสอบคัดเลือก
เปิดรับสมัคร 14  มกราคม –18 กุมภาพันธ์2556
สอบภาคปฏิบัติ 14 –15 มีนาคม  2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19  มีนาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 21 –22  มีนาคม  2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 27  มีนาคม  2556
รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา 1 –5  เมษายน  25563
หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วน 3รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาเอกสารรับรองวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง (กรณีที่ใบ ร.บ.ยังไม่ได้รับจากโรงเรียน อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองจบการศึกษาแทนได้)
5. สำเนาใบสุทธิหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
6. สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถ และ/หรือ หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมจาก
สถานศึกษาพร้อมฉบับจริง
ขั้นตอนการสมัครรับทุนการศึกษา
1.ช ำระค่าสมัครที่กองการเงิน  อาคาร 10 ชั้น 1 จ านวน 500.- บาท
2. นำใบเสร็จช าระเงินค่าสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาสมัครได้ที่กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอาคาร 18 ชั้น 1 (อาคารเรือนไทย)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. เปิดรับสมัครในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  อาคาร 18ชั้น 1 (อาคารเรือนไทย) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ในวันจันทร์ – ศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 –17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  โทร.02 –697 –6941

Comments are closed.