วันอาทิตย์ , 20 ตุลาคม 2019
Breaking News

ม.เทคโนฯสุรนารีจัดประกวดโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จัดประกวด“ โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุ” อัน เป็นการจัดกิจกรรมหนึ่งเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เยาวชนใช้ภาษาไทยในงานสื่อสารมวลชนได้อย่างถูก ต้อง ส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ประเภทของการประกวด

การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.2 ระดับอุดมศึกษา

การประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ

2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.2 ระดับอุดมศึกษา

  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้ง ชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุฯ

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั้งชายและหญิง และเป็นผู้ที่มีความสนใจในงานด้านการเป็นผู้ประกาศและนักจัดรายการวิทยุฯ

สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง สามารถส่งนักเรียน / นักศึกษาเข้าประกวดได้ประเภทละ 7 คน (ผู้เข้าประกวดหนึ่งคนสามารถประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท)

ผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาวฯ ประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว ไม่อนุญาตให้เข้าประกวดในประเภทเดิม ผู้เข้าประกวดจะสามารถประกวดในประเภทเดิมได้ในกรณีที่เปลี่ยนระดับการประกวด จากระดับมัธยมศึกษาเป็นระดับอุดมศึกษาแล้วเท่านั้น

  การสมัครเข้าร่วมการประกวด

ส่งใบสมัครได้ 3 วิธี คือ

3.1 ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555) โดยจ่าหน้าซองถึง

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ และนักจัดรายการวิทยุฯ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000

3.2 ส่งใบสมัครทางโทรสาร (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555) ได้ที่ หมายเลขโทรสาร  044-224205

3.3 สมัครทางเว็บไซต์ (ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555) ได้ที่ http://soctech.sut.ac.th/it/star/register/

1.    รางวัลการประกวด : ประเภทนักเรียน

1) ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ไม่เกิน 3 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2) นักจัดรายการวิทยุ

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ไม่เกิน 3 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลการประกวด : ประเภทนักศึกษา

1) ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ไม่เกิน 3 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2) นักจัดรายการวิทยุ

รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย ไม่เกิน 3 รางวัล    ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  วัน / เวลา และสถานที่จัดการประกวด

วันที่ 6-10 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเครื่องมือฯ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา


Comments are closed.