วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษา Monbukagakusho: MEXT ปีการศึกษา ๒๕๕๗

japan school

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นจะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อ ศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา ๔ ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน ๑ ปี และเรียนวิชาตามสาขาที่เลือก ๓ ปี) ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– มีอายุอย่างน้อย ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗)

– คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๐๐ ขึ้นไป

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)

๒. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อ ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลาศึกษา ๓ ปี โดยเริ่มในเดือนเมษายน ๒๕๕๗ (เรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน ๑ ปี และเรียนวิชาตามสาขาที่เลือกอีก ๒ ปี) ผู้ที่ได้รับทุนนี้ อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– มีอายุอย่างน้อย ๑๗ ปี และไม่เกิน ๒๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗)

– คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓.๐๐ ขึ้นไป

– กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า (สำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม ๒๕๕๗)

กำหนดการรับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (http://www.bic.moe.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๑ หรือ ๑๑๓

การสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. หลักสูตรที่ ๑ College of Technology Students วิชาที่สอบ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์หรือเคมี และภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร) หลักสูตรที่ ๒ Specialized Training College Students วิชา ที่สอบได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาญี่ปุ่น (ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้สมัคร) ทั้งนี้ สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ( http://www> .th.emb-japan.go.jp) และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (http://www.bic.moe.go.th) ประกาศผลการสอบข้อเขียนในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และเว็บไซต์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

การสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ ส่วนผลการพิจารณาคัดเลือกครั้งสุดท้ายจะตัดสินโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗
ใบสมัคร
college of technology students ๑
college of technology students ๒
college of technology students ๓
college of technology students ๔
college of technology students ๕

ใบสมัคร
specialized trainning college students ๑
specialized trainning college students ๒
specialized trainning college students ๓
specialized trainning college students ๔
specialized trainning college students ๕

ที่มา http://www.bic.moe.go.th

Comments are closed.