วันพุธ , 23 กันยายน 2020
Breaking News

รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษาเรียนที่ Hiroshima University

 

รัฐบาล ประเทศญี่ปุ่นมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้นำในด้านการปกป้องและฟื้นฟูชีวิตมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคมมนุษย์ให้ปลอดภัยจากกัมมันตภาพรังสี

 

Comments are closed.