วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

รับตรง พยาบาล,การบิน,สาธารณสุข, เภสัช-เครื่องสำอาง ม.อีสเทิร์นเอเชีย 56

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2556

การสมัคร      ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่

1.1 อาจารย์สุปราณี พรมวัง อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
1.2 สมัครผ่านระบบการรับสมัคร ON – LINEและกรุณาระบุชื่ออาจารย์สุปราณี พรมวัง เป็นผู้แนะนำด้านล่างใบสมัคร ON – LINE ด้วย

.                       2. เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่าย  1  หรือ 2  นิ้ว                   จำนวน   1    รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน         จำนวน   1    ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน                       จำนวน   1    ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา                       จำนวน   2    ฉบับ
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ –สกุล ( ถ้ามี )   จำนวน   1    ฉบับ

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุด ท้ายและสำเนาใบแสดงผลการศึกษาเท่าที่ศึกษามาจนถึง ณ วันที่สมัครเข้าศึกษา

วิธีการส่งเอกสารการสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ถึง อาจารย์สุปราณี พรมวัง ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เลขที่ 200 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์สุปราณี  พรมวัง ( อ.อี๊ด ) โทรศัพท์ 084-7086576 , 089-106-7806

ระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา จำนวน 4 คณะ/หลักสูตร ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร – คณะพยาบาลศาสตร์

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50

3.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า  2.75

4.ส่วนสูงไม่น้อยกว่า  155  เซนติเมตร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า  40  กิโลกรัม

5.หญิงหรือชาย อายุระหว่าง 16 – 27 ปี บริบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( หลักสูตร 1 ปี )

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.00

3.หญิงหรือชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16ปีนับถึงวันเปิดการศึกษา

4.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150เซนติเมตรน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัม

คุณสมบัติผู้สมัคร  คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2.ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  2.50

คุณสมบัติผู้สมัคร  คณะการบิน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.50

3.ส่วนสูงชายไม่ต่ำกว่า 165 ซม. หญิงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.

คุณสมบัติผู้สมัคร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

2.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า  2.50

กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556

กำหนดการสอบคัดเลือก

สมัครออนไลน์ – http://sub.eau.ac.th/2011/apply/form_apply.php

กรุณาระบุชื่ออาจารย์สุปราณี พรมวัง เป็นผู้แนะนำด้านล่างใบสมัคร ON – LINE ด้วย

ที่มา : eduzones.com

 

Comments are closed.