วันจันทร์ , 17 มิถุนายน 2019
Breaking News

รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2556

ประเภทเรียนดี ครั้งที่ 1   14 พฤศจิกายน  – 19 ธันวาคม 2555

ประเภทรับตรงครั้งที่ 1   14 พฤศจิกายน  – 19 ธันวาคม 2555
ประเภทรับตรงครั้งที่  2   1 กุมภาพันธ์ 2555  ถึง  1 พฤษภาคม 2556
รายละเอียด
ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการสมัคร
โทร 02-9426900 ต้องการสอบถาม กรุณาต่อ
สอบถามข้อมูลด้าน วิชาการ หลักสูตร เนื้อหารายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ต่อ 5006
คณะศึกษาศาสตร์ ต่อ 2005
คณะวิทยาการจัดการ ต่อ 4005
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อ 3003
คณะเกษตรและชีวภาพ ต่อ 6005
สอบถามข้อมูลด้าน คุณสมบัติ กำหนดการ เวลาเรียน การเทียบโอน หลักฐานการสมัคร ต่อ 1212
สอบถามข้อมูล แก้ปัญหาด้านเทคนิคการสมัคร on-line ต่อ 1978

เว็บไซต์หลัก http://admission.chandra.ac.th/ 

Comments are closed.