วันอาทิตย์ , 24 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

รับตรง ม.แม่โจ้ 56

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มแล้วจ้า โดยปีนี้จะเปิดรับสมัครพร้อมกันทั้ง 3 วิทยาเขต เชียงใหม่, แพร่, และชุมพร และใช้วิธีการพิจารณาจากเกรดเฉลี่ย และ GAT/PAT เป็นหลัก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตเชียงใหม่ (รับตรง)

คณะที่เปิดรับสมัคร

           คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
           คณะบริหารธุรกิจ
           วิทยาลัยพลังงาน
           คณะผลิตกรรมการเกษตร
           คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
           วิทยาลัยบริหารศาสตร์
           คณะวิทยาศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์
           คณะเศรษฐศาสตร์
           คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
           คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบสิ่งแวดล้อม
           คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ปีที่ 6 แผนกการเรียน วิทย์-คณิต ,ศิลป์คำนวน ,ศิลป์ภาษา โดยทำการพิจรณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และคะแนน GAT/PAT เป็นหลัก

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555  อ่านระเบียบการเต็ม ๆ คลิกที่นี่
การสมัครสอบ สมัครได้ดังนี้

          ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.education.mju.ac.th หลังจากนั้น ให้ดำเนินการพิมพ์ใบสมัครออกมา เพื่อติดรูปถ่าย และนำแบบฟอร์มไปชำระค่าสมัครก่อน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ส่งไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

** ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เท่านั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร (รับตรง)
คณะที่เปิดรับสมัคร

           สาขาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
           สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
           สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว
           สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป)
           สาขารัฐศาสตร์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ปีที่ 6 แผนกการเรียน วิทย์-คณิต ,ศิลป์คำนวน ,ศิลป์ภาษา โดยทำการพิจรณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) เป็นหลัก

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555  อ่านระเบียบการเต็ม ๆ คลิกที่นี่
การสมัครสอบ สมัครได้ดังนี้

          ผู้สนใจสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.education.mju.ac.th หลัง จากนั้น ให้ดำเนินการพิมพ์ใบสมัครออกมา เพื่อติดรูปถ่าย และนำแบบฟอร์มไปชำระค่าสมัครก่อน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร ส่งไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเองที่

กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผลและรับเข้า สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

** ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เท่านั้น (มหาวิทยาลัยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ (โควตา) 
คณะที่เปิดรับ

           สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
           สาขาเกษตรป่าไม้
           สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช
           สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
           สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
           สาขาการบัญชี
           สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
           สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว
           สาขาการจัดการชุมชน
           สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)
           สาขารัฐศาสตร์
คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้น ปีที่ 6 แผนกการเรียน วิทย์-คณิต ,ศิลป์คำนวน ,ศิลป์ภาษา ,ปวส. ,ปวช. โดยทำการพิจรณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และผลงานด้านกิจกรรม เป็นหลัก

การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555  อ่านระเบียบการเต็ม ๆ คลิกที่นี่
การสมัครสอบ สมัครได้ดังนี้

          ขอ ให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเข้าระบบ โควตาตามความต้องการของนักศึกษา ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาของโรงเรียนเข้าไปกอกข้อมูลการสมัครได้ที่  www.phrae.mju.ac.th  และให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วได้ที่
          นายอภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์  หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตําบลแม่ทราย อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Comments are closed.